SKP:n vaaliohjelma osa 9

Humanismi velvoittaa

Suomessa toteutettavan politiikan ja viranomaistoiminnan vaikutusta eri vähemmistöihin, ihmisryhmiin ja sukupuoliin, on selvitettävä ennen päätösten toteuttamista. Politiikan on lisättävä kansalaisten yhdenver-taisuutta, ei huononnettava.

SKP puolustaa Suomen perustuslain kirjausta siitä, että “ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, todetaan perustuslaissa. Tähän on päästävä myös käytännössä.

Myös lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa puolestaan edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Tänä päivänä eriarvoisuutta aiheuttavat kuitenkin niin luokka-asema, varallisuuserot, sukupuoli kuin ihonvärikin. SKP näkee, että näitä erilaisia syrjinnän muotoja on vastustettava ja vähemmistöjen oikeuksia puolustettava. Tasa-arvon ja feminismin edistäminen hyödyttää koko yhteiskuntaa, mutta etenkin sen syrjityimpiä jäseniä.

SKP sitoutuu politiikassaan uudistamaan translain niin että se kunnioittaa ihmisoikeuksia ja transihmisten itsemääräämisoikeutta. Translaissa oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi on erotettava toisistaan. Laissa on ihmisoikeussopimusten velvoitteiden mu-kaisesti kiellettävä transihmisiin kohdistuvan syrjintä.

Myös erilaisia uskontoja on kohdeltava tasapuolisesti. SKP vaatii, että kirkko ja valtio tulee erottaa toisistaan mm. siten, että evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistetaan. Lisäksi pe-ruskoulussa ja toisen asteen opetuksessa on siirryttävä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen nykyisten erillisten uskontoaineiden ja elämänkatsomustiedon sijaan. Jumalanpalvelusten ei myöskään tule kuulua nykyisen peruskoulun tai toisen asteen oppilaitosten toimintaan. Kaikkien uskontokuntien on toiminnassaan noudatettava Suomen valtion voimassa olevaa lainsäädäntöä esimerkiksi suhteessa saman sukupuolisten vihkimiseen.

Kieli- ja kulttuurivähemmistöjen oikeudet

Suomen perustuslaissa määritelty kaksikielisyys tulee huomioida valtion ja kuntien toiminnassa sekä turvata säilyttämällä nykyiset ruotsinkielisten oikeudet. Ruotsin kieli on tärkeä osa pohjoismaista yhteistyötä, jonka saralla Suomen tulee olla yhä aktiivisempi. Suomen tulee nostaa ilmastopolitiikkaa esille pohjoismaisissa foorumeissa ja esittää aitoja sekä tehokkaita ratkaisuja, joissa Pohjoismaat voivat olla mukana. Jo näistä syistä vaadimme, että ruotsin kielen opetus säilytetään yhtäläisenä kaikille koulutusasteilla koko maassa, ja että opetuksen sisältöä tulee kehittää valtakunnallisesti laadukkaampaan suuntaan sekä parantaa oppilaitoskohtaisesti opiskelijoiden kanssa.

Saamelaisilla on oikeus omaan maahan, kieleen ja kulttuuriin. Suomen pitää ratifioida ILO 169-sopimus. Lisäksi tulee valmistella Pohjoismaisen saamelaissopimuksen käsittelyä saamelaisten kanssa yhteistyössä. Suomalaisten on tässä annettava etusija saamelaisille, joilla on oltava oikeus päättää omista asioistaan. Saamelaisten vastustamaa Jäämeren rataa ei tule rakentaa. Tulee selvittää, vaihtoehto, jossa rata vedettäisiin Kemijärveltä Sallan Kelloselän kautta Murmanskiin.

Saamelaisten, romanien ja muiden vähemmistöjen oikeudt on turvattava.

Suomen romaniväestön asemaa on edelleen parannettava. Heihin kohdistuvaa syrjintää on vähennettävä aktiivisin toimin etenkin koulutuksen, terveydenhuollon ja työelämän piirissä. Romanikielen ja kulttuurin asemaa on edelleen vahvistettava samalla kun tehdään työtä ennakkoluulojen poistamiseksi.

Maahanmuuttajille ja muille vähemmistöryhmille on turvattava oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.

RAHAN VALLASTA KANSAN VALTAAN

SUUNTANA SOSIALISMI – TAVOITTEENA KOMMUNISMI!