SKP:n vaaliohjelma osa 8

JULKISET VAPAA-AJAN PALVELUT JA YLEISRADIO

Tarvitaan vapaa-ajan laki, joka takaa kaikille yhteiset ja yhtäläiset vapaa-ajan palvelut samoin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. Vapaa-ajan palvelut ovat työläisille tärkeimpiä peruspalveluita, jotka pääsääntöisesti tulee tehdä ja tuottaa kunnallisina ja valtiollisina julkisina palveluina.


Kirjastopalvelut paikkaavat kuntien kulttuuripalveluja puutteellisten kulttuurimäärärahojen vuoksi. Kirjastojen ei saa antaa kuihtua pelkästään omatoimisiksi, vaan kuntien on turvattava riittävät amma-tilliset henkilöstöresurssit kirjastopalveluiden kehittämiseen ja henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Vapaa-ajan lain sisälle tarvitaan kulttuurilaki joka kehittää kulttuuripalveluja, ottaa huomioon ihmisen elämänkaaren kokonaisuuden lapsesta ikäihmiseen, tunnustaa vähemmistöjen oikeuden omaan kulttuuriin. Samoin tarvitaan taiteilijalaki, jolla tunnustetaan taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden erityisasema. Lailla ja siihen liittyvillä resursseilla aloitetaan tai-teilijoiden työllistäminen kaupunkeihin taiteilijan työhön tavoitteena aluksi saada jokaiseen kaupunkiin yksi taiteilija palkattua taiteilijan työhön. Suuremmissa kaupungeissa kuten Helsinki tavoitteena on saada jokaiseen kaupunginosaan palkkasuhteinen taiteilija taiteilijan työhön. SKP tukee suunnitelmaa taiteilija-palkasta.

Kirjastolaitos on hieno kulttuurin osa-alue jolle on tarjottava riittävät toimintamahdollisuudet, niin taloudelliset kuin materiaalisetkin. Kuva Tikkurilan kirjastosta.


Nykyisellään Yleisradio, Yle, sinnittelee hengissä mutta ratkaisevilta toimintaedellytyksiltään amputoituna, tasapainotellen yleisötaulukoiden ja poliittisten mielihalujen viidakossa.


Laki Yleisradio Oy:stä asettaa hyviä tavoitteita, mutta tällä hetkellä ne eivät toteudu. Ylestä on kehitettävä keskeinen yhteiskunnallinen toimija kansalaisten tietoisuuden kehittäjänä ja oikean tiedon välittäjänä. Ylen pitää keskittyä laadukkaaseen journalismiin, rohjeta väittää, että tosi on totta eikä tasaveroinen vaihtoehto valheelle. Ylen on keskityttävä enemmän tiedon tarjoamiseen, kulttuurin eri osa-alu-eiden viljelemiseen ja kehittämiseen, virikkeelliseen viihteeseen, joka purkaa ennakkoluuloja eikä vahvista niitä. Erityistä huomiota tulee suunnata todellisen nykyväestömme kulttuurisen moninaisuuden huomi-oimiseen ja sivistyksen arvostukseen. SKP esittää, että lakiin lisätään myös velvollisuus tuoda esiin työväen historiaa, kulttuuria ja nykypäivää.

Yle on säilytettävä riippumattomana ja laadukkaan oikean tiedon välittäjänä sekä virikkeellisen kulttuurin tarjoajana.Ylelle annetaan mahdollisuus säilyttää riippumattomuutensa ja toimia laadun mittapuuna kaupalliselle tarjonnalle. Sen resurssoinnin tulee perustua ennustettavaan kehitykseen ja kestäviin laskelmiin, joiden nojalla ohjelmatoiminnan monipuolisuus pystytään palauttamaan julkisen palvelun lain edellyttämälle tasolle. Sen rahoitus ei saa olla päivänpoliittisten valtapuolueiden kulloisenkin sanelun varassa. Ylen rahoitus on turvattava yhtä vaalikautta pitemmällä ajalla.