Vantaan vammaisneuvosto huolissaan kuntoutusten leikkauksista

Vammaisten henkilöiden kuntouksia leikattu jopa yli puolella.
TVO Vantaan talous -ja velkaohjelma uhkaa romuttaa vammaisten henkilöiden kuntoutuksen. Vammaisten henkilöiden toimintakyvyn säilymiseen on kuntoutuksella keskeinen vaikutus.

Vammaisneuvosto käsitteli kuntoutusasiaa kokouksessaan jossa todettiin monen vammaisen henkilön tilanteen muuttuneen huonompaan suuntaan kuntoutuksen vähenmisen seurauksena.

Vammaisneuvosto päättikin lähettää asiasta kannanoton sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Kannanottoa käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunan elokuun kokouksessa.
Vammaisneuvostolla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, se voi vain ottaa kantaa, suositella ja ehdottaa asioita kaupungin päätöksentekoelimille.

Vammaisten kuntoutus on lääketieteellisesti arvioitua, ja vammaiselle tosi tärkeää toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Voiko siitä vähentää puolet hallinnollislla päätöksellä? Mitä sanoo kuntoutuksen määrännyt lääkäri?

Vammaisneuvoston ehdotuksiin suhtauduttu vakavasti.
Vantaan toimielimet ovat suhtautuneet vakavasti vammaisneuvoston tekemiin ehdotuksiin. Niinpä nytkin odotetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta peruisi vammaisten kuntousten vähennykset. Kuntousten vähentäminen aikaansaa inhimillisiä kärsimyksiä ja on lyhytnäköistä säästämistä joka löytyy edestä entistä suurempina kustannuksina.

Ohessa vammaisneuvoston kannanotto:

Vantaan kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vammaisneuvoston kannanotto Vantaan kaupungin kuntoutustoiminnan säästöihin

Kuntoutuksen tulosyksikön tarkoituksena on edistää ja ylläpitää vantaalaisten toimintakykyä. Tehtävistä todetaan, että järjestetään suunnitellusti arviointi, ohjaus, neuvonta, terapia- ja apuvälinepalveluja.

Vantaan kaupungin talous- ja velkaohjelman (TVO) vaikutukset kuntoutustoimintaan on todettu näkyvän seuraavasti: ostopalvelujen rajoittaminen -> terapiatoimintojen uudelleen arviointi -> terapiatoimintojen siirtäminen omaksi toiminnaksi. Ostopalveluiden määrärahojen leikkauksen aiheuttamat seuraukset arvioidaan ja etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Vammaisneuvosto ei voi hyväksyä sitä, että ostopalvelut on puolitettu aikaisemmasta. On useita henkilöitä, jotka ovat saanet vielä kevätkaudella yksilöllistä fysioterapiaa, mutta syyskaudeksi heidät on ohjattu ryhmätoimintaan. Vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaiden yksilöllistä fysioterapiaa ei voida korvata ryhmätoiminnalla niin, että se ei vaikuttaisi vammaisen henkilön kuntoutumiseen. On tiedossa myös henkilöitä, joilla fysioterapiakerrat ovat vähentyneet yli puolella, esim. päätös on ollut aiemmin 40 kertaa vuodessa mutta vuonna 2013 myönnetty vain 10 kertaa.

Fysioterapia on osa vaikeavammaisen henkilön kuntoutusta. Sillä pyritään vaikuttamaan hänen mahdollisuuksiinsa pysyä mahdollisimman toimintakykyisenä sairaudestaan tai vammastaan huolimatta. Oikeanlaisella fysioterapialla on myönteinen vaikutus fyysiseen toimintakykyyn ja kotona selviytymiseen.

TVO:n aiheuttamat säästöt kuntoutustoiminnassa ovat lyhytnäköisiä ja vaikuttavat useiden ihmisten tilanteen huonontumiseen. Säästöistä johtuen katkeaa vaikeavammaisen henkilön säännöllinen kuntoutus. Kuntoutuksen tarve ei ole vähentynyt suhteessa kuntoutuksen tarjontaan.

Säästötoimilla myös kyseenalaistetaan terveydenhuollon ammattilaisten asiantuntemus. Asiantuntijat ovat arvioineet yhdessä vammaisen henkilön kanssa hänen tarvitsemansa kuntoutuksen.

VANTAAN VAMMAISNEUVOSTO

Riitta Saimanen
sihteeri,
vammaisasiain koordinaattori

Vammaisten kuntoutus tarvitsee usein erikoislaitteita ja ammattitaitoisen ohjaajan. Fysioterapeuttia ei ole korvattavissa vammaisen avustajalla, kuten vantaan kaupungin Talous- ja velkaohjelman tekijät olettavat.

Vastaa