SKP:n vaaliohjelma osa 5

TAVOITTEIKSI ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA EKOLOGINEN RAKENNEMUUTOS

Ilmastonmuutokseen on suhtauduttava vakavasti. Globaalin tuhon uhatessa ratkaisuksi eivät riitä hallinnolliset viilaukset vaan meidän on kyseenalaistettava koko kapitalistinen järjestelmä. Sen pakonomainen ja jatkuva voiton tavoitteleminen on ajanut meidät tähän tilanteeseen. On tullut aika keksiä jotain parempaa ja kestävämpää. Uudenlainen sosialismin malli, joka on vapaa kapitalismin ongelmista.


Ekologiseen talouteen

On luotava uusi taloudellisen kehityksen malli, joka ei uhkaa maapallon ekologista tuotto- ja kestokykyä. Se ei voi rakentua kapitalismin pohjalle, koska siinä tuotannon on irrottava talouden hallinnasta ja kasvun pakosta. Kestävän kehityksen talous perustuu energiaa ja luonnonvaroja säästävien teknologioiden kehittämiseen, resurssitietoiseen suunnitteluun, kierrätykseen, uusiutuvaan energiaan ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi Suomenkin on päästävä hiilineutraaliksi jo vuonna 2030. Tehokkain tapa noin nopeaan muutokseen on hiilinielujen kasvattaminen. Avohakkuista on luovuttava koska kasvava metsä on merkittävä hiilinielu. Samoin turpeen nostoa on rajoitettava samasta syystä. Suomen metsät eivät kestä nykyisiä hakkuukiintiöitä. Vanhat metsät ovat myös olennaisen tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, joka on terveen elämän perusta maapallolla.

On tuotettava kestäviä kulutushyödykkeitä, ei kertakäyttötuotteita. Kerskakulutuksesta on siirryttävä kohtuulliseen elämäntapaan. On tuettava lähi- ja luo-mutuotantoa. Eri tuotannonaloilla on pyrittävä hajautettuihin järjestelmiin ja kehittämään osuuskuntia. Kaupan keskittymistä ja monopoleja on purettava aktiivisesti ja varmistettava, että tuottajat saavat tuotteistaan reilun korvauksen. Suomessa toimivien maataloustuottajien tilannetta on parannettava niin, että taataan riittävä elintarvikeomavaraisuus ja toisaalta mahdollistetaan maaseudun pysyminen asuttuna.

Nuoret vaativat päättäjiltä nopeita toimia ilmastonmuutksen hillitsemiseksi kokoontumalla eduskuntatalolle mielenilmaukseen perjantaisin.

Kasvis- ja vegaaniruoan tarjontaa tulee lisätä val-tion ja kuntien laitoksissa ja niitä tulee suosia julkisissa hankinnoissa sekaruokaa eettisempänä ja terveellisempänä vaihtoehtona. Jotta vegaaniruokavalion noudattaminen olisi myös pienituloisille edullisem-paa, me kommunistit vaadimme kasvisten ja lihatuotteet korvaavien tuotteiden arvonlisäveroa laskettavaksi. Tiedottamista vegaaniruoan hyödyistä tulee lisätä.

Hallituksen esittämä uusi laki eläinten hyvinvoin-nista on kirjoitettu pelkästään tuottajien näkökulmasta ja eläinoikeusjärjestöjen antama palaute on jätetty huomiotta. Eläinten asemaan tarvitaan isoja parannuksia, kuten turkistarhauksen ja virikehäkkikanaloiden kieltäminen sekä parsinavetoista ja porsitushäkeistä luopuminen. Teurastamoihin on asennettava valvon-takamerat ja myös koe-eläinten käyttöön on asetettava tiukemmat rajoitukset. Poliisille on myönnettävä enemmän resursseja eläimiin kohdistuvien rikosten tutkimiseen ja ennaltaehkäisemiseen sekä tällaisten rikosten rangaistusasteikkoa tulee kiristää nykyisestä. Eläinten oikeuksia tulee myös käsitellä nykyistä enemmän kouluissa.

Aseiden valmistaminen, myynti ja käyttö johtavat aina ympäristötuhoon. Siksi Suomen on pidättäydyttävä uusista asehankinnoista, kiellettävä asekauppa ja
pyrittävä lopettamaan aseiden valmistus Suomessa. Asevarusteluun kuluvat rahat on käytettävä koulutukseen, terveydenhoitoon, elinolojen parantamiseen, ilmaston lämpenemisen ja sotien nyt jo aiheuttamien ympäristötuhojen korjaamiseen ja metsäkadon pysäyttämiseen.

Suunnitellut hävittäjähankinnat on peruttava. Niiden hankintaan tarvitaan noin 10 miljardia euroa ja niiden elinkaarikustannukset kohoavat kymmeniin miljardeihin euroihin. Meillä on näille rahoille parempaakin käyttöä.

Sotaharjoitusten ja asevarustelun ympäristöä tu-hoava vaikutus on nostettava esiin kansainvälisillä foorumeilla. Suomen on tehtävä aloite sotaharjoitusten, sotien ja asevarustelun aiheuttamien päästöjen ja saasteiden valvonnasta.

Tavoitteeksi on asetettava mahdollisimman suuri omavaraisuus ruuan ja energian tuotannossa. Tähän on pyrittävä ensisijaisesti rakenteellista ylikulutusta vähentäen, mutta myös yksittäisten ihmisten ohjaamisen kautta vähentämällä ruokailun, liikenteen ja asumisen aiheuttamaa kuormitusta.

Valtion omistamien tuotantolaitosten ja Suomen luonnonvarojen myynti ja luovuttaminen yksityiseen, usein ylikansallisten yhtiöiden omistukseen, on lopetettava välittömästi. Kaivostoimintaan on jatkossa myönnettävä lupa vain suomalaisille valtionyhtiöille. Maaperän kaivannaiset on todettava kuuluvaksi kansallisvarallisuuteen ja kaivostoiminnan ympäristösäännöksiä on kiristettävä.

Kaivoksia perustettaessa on annettava päätösvalta paikallisille asukkaille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päätökset on tehtävä kunnanvaltuustossa ja asukkaiden sitä vaatiessa on kunnassa järjestettävä myös kansanäänestys aiheesta.

Kaivosten tulee maksaa kunnille kiinteistöveroa, ja lisäksi on säädettävä kaivosvero, jonka tuotto korvamerkitään kaivosalueiden ennallistamiseen ja puhdistamiseen. Kaatopaikkojen metallit on hyödynnettävä.

Ydinvoiman sijaan on panostettava energian säästämiseen, uusiutuvaan energiaan, sekä tuettava uusiutuvien, ympäristöystävällisten ja hajautettujen energi-antuotantotapojen kehittämistä ja tutkimista. Uudet
rakennukset on rakennettava materiaalitehokkaasti energiaa säästävillä ratkaisuilla. Rakenteellisilla ratkaisuilla voidaan myös tuottaa energiaa yli oman tarpeen alueen asukkaiden hyödyksi.

Energiatehokkuutta ja energiansäästöä on lisättävä tuntuvasti. Energiantuotannon ja jakelun on oltava yhteiskunnallisesti omistettua ja demokraattisessa ohjauksessa. On edistettävä ympäristöystävällisten uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinko- ja tuuli energian, maa- ja ilmalämpö teknologian tuottamista. Suomi voi olla edelläkävijä uuden ympäristöteknologian kehittämisessä.

Kohti kestävämpää teknologiaa

Joukkoliikennettä on kehitettävä raideliikenteeseen keskittyen. Ensisijaisesti on panostettava olemassa olevien ylläpitoon ja niiden käytön tehostamiseen palauttamalla poistuneita ratayhteyksiä. Uusien ratahankkeiden vaikutukset on selvitettävä etukäteen. Näihin hankkeisiin on varattava oma rahoitus, eivätkä ne saa vaarantaa muun rataverkoston huoltoa ja kehittämistä.

Kaikki toimet VR:n ja rautatieverkoston yksityistämiseksi on torjuttava. Radat ja raideliikenne kuuluvat niihin kansallisesti tärkeisiin resursseihin, jotka on pidettävä kansallisina. Näiden yksityistäminen on maailmalla aina johtanut hintojen nousuun ja turvallisuuden vaarantumiseen. Tämä kehitys on estettävä.

Julkisen liikenteen on toimittava myös kasvukeskusten ulkopuolella. Syrjäseuduille on turvattava hyvä joukkoliikenne esimerkiksi kutsupohjaisen liikenteen, yhteisomisteisten autojen ja julkisen tukijärjestelmän avulla. SKP:n tavoitteena on maksuton joukkoliikenne asteittain koko maassa.

Suomessa on aloitettava määrätietoinen kehitystyö kohti vähemmän ympäristöä kuormittavaa tietoyhteiskuntaa. Tähän sisältyvät tekniset ratkaisut niin laitteiden ja järjestelmien tuotannossa kuin niiden energian käytössä ja kierrätyksessäkin.

Tietotekniikassa on siirryttävä avoimen lähde-koodin ja avoimien standardien käyttöön. Valtion ja kuntien, on kehitettävä omaa tietotekniikkaa ja kehi-tysprosessiin on otettava mukaan myös kansalaiset ja kansalaisjärjestöt.

Julkisen sektorin tuottama data on avattava hyödyttä- mään demokratiaa ja osallistumista, ei vain isoja yrityksiä ja voitontavoittelua. Datan avulla voidaan osallistaa ihmiset kehittämään ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Kaikille on turvattava mahdollisuus käyttää tietotekniikkaa. Ihmisille on tarjottava oikeus edulliseen ja kattavaan IT-tukeen. On huomioitava myös ne ihmiset, jotka eivät syystä tai toisesta osaa tai halua käyttää digipalveluita. Palveluiden on oltava saatavilla myös ei-digitaalisessa muodossa.

Laitekannan uusimisen sijaan on keskityttävä ohjelmistojen parantamiseen, helposti päivitettävien teknisten ratkaisujen kehittämiseen ja energiankulutuksen vähentämiseen. Ihmisten sähköinen valvonta on torjuttava ja yksityisyys turvattava.

SKP ei kannata tiedustelulakien säätämistä, ja vaatii massavalvonnan perumista.