Vantaan tilinpäätös ylijäämäinen

Vantaan kaupungin tilinpäätös esiteltiin valtuustolle 21.5.

Marja-Vantaan suursatsaus rasittaa Vantaan taloutta tulevina vuosina. Havainnekuva Marja-Vantaan ideakilpailun voittaneesta ehdotuksesta.

Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen kiinnitti esittelyssään huomiota kaupungin tuloksen (yli-/alijäämä) kehittymiseen viime vuosina. Tulos on ollut negatiivinen ainoastaan vuonna 2009 (-14,5 milj. euroa). Vuoden 2011 tilinpäätös osoittaa tuloksen olleen n. 13 milj. euroa positiivinen. Tuloksen nousemiseen plussalle vaikuttivat verotulojen ennakoitua suotuisampi kehitys, valtionosuuksien nousu ja yleisestä alhaisesta korkotasosta johtuva säästö korkokuluissa.

Talouden tarkastuslautakunta totesi raportissaan Vantaan olevan käyttötalouden rahoituksen kannalta vakaalla pohjalla.

“Vantaa pystyi edelleen kattamaan käyttötaloutensa toimintatulo- ja verorahoituksella. Verorahoitus toteutui talousarvioon nähden yli sata prosenttisesti. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat korkokulujen alittuminen 11,1 miljoonalla eurolla ja verotulojen ylittyminen 7,6 miljoonalla eurolla. Toimintakulut alittuivat 9,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiakin saatiin 3,6 miljoonaa euroa enemmän kuin arvioitiin”

Vantaan kaupungin taseessa oleva vieras pääoma, eli velka, on huomattavan suuri. Miljardin raja meni rikki viime vuonna.

Tarkastuslautakunta ilmaisee lausunnossaan huolensa velan suhteen. Velkaan liittyvät ulkopuolisten tekijöiden, talouden yleiseen kehitykseen liittyvät riskit ovat vaikeasti ennakoitavissa.

“Velkaantumisen taustalla on haastavat investointiohjelmat ja muun muassa valtion ja Vantaan yhteiset Kehäratahanke ja Kehä III parannushanke. Investointiohjelmaan on kuulunut Kehäradan asuinalueiden toteutus.

Lainamäärän lisäämiseen tulee suhtautua hyvin pidättyvästi. Käyttötalouden kustannusten hillitsemisen lisäksi tulee ankaralla kädellä sopeuttaa investointeja lainanhoitokykyyn. Lisäksi on otettava huomion, että investoinneilla on usein myös käyttötalouden kustannuksia lisäävä vaikutus”, sanotaan tarkastuslautakunnan raportissa.

Vastaa