SKP:n vaaliohjelma osa 7:

VAIHTOEHTO JULKISTEN PAlVELUJEN LEIKKAAMISELLE JA YKSiTYISTÄMISELLE

Yksityiset yhtiöt ja pääomasijoittajat hakevat lisää markkinoita ja liikevoittoja terveys-, sosiaali- ja muista peruspalveluista. Sille on avattu tietä hallitusten ja kuntien päätöksillä leikata ja kilpailuttaa julkisia palveluja. Eriarvoisuus kasvaa ja sosiaalisten perusoikeuksien toteutuminen on tänäänkin luokkataistelun kysymys. Julkisissa johtotehtävissä olevien osalta on aloitettava keskustelu esimerkiksi kohtuuttoman suurista palkoista ja palkkioista, jotka nykyisellään ovat osa rakenteellista korruptiota.

Kuntien lähipalvelujen puolesta– ei sote-markkinamallille

Sipilän hallituksen ajama sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinamalli heikentää lähipalveluja keskusten ulkopuolella, pirstoo palveluja, lisää eriarvoisuutta ja kaventaa demokratiaa. SKP vaatii markkinamallin hylkäämistä. Uudistuksen päätavoitteeksi on otettava terveys- ja hyvinvointierojen vähentäminen.

Terveydenhoidon peruspalvelut tulee SKP:n mielestä hoitaa pääsääntöisesti kuntien omana palveluna ja lähipalveluna.


Lakisääteiset sote-peruspalvelut tulee järjestää pääsääntöisesti kuntien omana toimintana ja lähipalveluna. Terveyskeskusmaksut tulee poistaa ja myös ei-kiireelliseen hoitoon pääsylle on säädettävä lyhyt enimmäisaika. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuille tarvitaan yhtenäinen katto, joka alentaa maksuja.
Lopullisen tavoitteen on oltava potilaille maksuton terveydenhoito. On turvattava ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen helppo saatavuus ja yhteys muuhun kunnan ja kansalaisjärjestöjen toi-mintaan. Palveluja on voitava käyttää myös ilman tietokonetta ja nettiyhteyttä.

Demokraattisesti hallittujen maakuntien vastuulle kuuluvat erikoissairaanhoito ja muut erikoistason palvelut. Ne on tuotettava pääosin maakunnan omana toimintana eikä niitä saa yhtiöittää. Palvelun tilaajaa ja tuottajaa ei pidä eriyttää.


Kuntien ja maakuntien itsehallinnolle on turvattava riittävä rahoitus perumalla kuntien valtionosuuksien leikkauksia, siirtämällä erikoissairaanhoito pääosin valtion rahoitettavaksi sekä progressiivisella kunnallis- ja maakuntaveroilla, jotka ulotetaan myös pääomatuloihin. Verovaroilla ei pidä tukea yksityistä sote-bisnestä.


Asukkaille on avattava lisää mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon osallistuvalla budjetoinnilla ja aluelautakunnilla, joissa päätetään lähipalvelujen ja asuinalueiden kehittämisestä. Sillä rakennetaan myös tärkeitä sosiaalisia verkostoja ja yhteisöllisyyttä.


Palvelujen parantaminen edellyttää, että palkataan lisää työntekijöitä ja annetaan työntekijöille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa töiden järjestämiseen. Kilpailuttamisen oravanpyörän sijasta on turvattava pitkäjänteiset työurat ja kunnon palkat.


Maakuntia tulee kehittää alueellisena itsehallintona, jonka johto valitaan suhteellisilla vaaleilla. Sitä ei saa alistaa valtiovarainministeriön komentoon eikä sen tehtäviä pidä siirtää yhtiöille. Valtion aluehallinnon tehtävien yhdistämistä maakuntiin ei saa johtaa ympäristövalvonnan heikentämiseen ja työvoimapalvelujen markkinoistamiseen.


Terveydenhoito


Sote-uudistus on peruttava. Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on kansainvälisesti verraten tehokas, mutta eriarvoinen. Etenkin peruspalveluiden saatavuudessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa on monia puutteita. Terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyky on heikennetty jatkuvilla rahoitusleikkauksilla, jotta on saatu perusteet ajaa terveydenhuoltopalvelut yksityisten yritysten syliin. Tältä pohjalta ei päästä toimivaan lopputulokseen, vaan taataan ainoastaan yhteisten varojen valuminen yksityisiin voittoihin.


Terveydenhuollon suurin uudistustarve on rahoituksen palauttaminen vastaamaan palveluntuotantotarvetta. Tämän lisäksi on säädettävä laki asiakasmaksujen poistamisesta terveyskeskuksissa koko maassa ja sosiaali- ja terveyspalveluille on asetettava yhteinen maksukatto, joka leikkaa palveluiden käyttäjien maksut muiden Pohjoismaiden tasolle. Pidemmän aikavälin tavoitteena tulee olla potilaalle maksuton terveydenhoito, jossa sekä terveyspalvelut, että reseptilääkkeet on saatava maksutta, samoin kuin tarpeelliset kela-korvattavat kyyditkin.


Kuntien ja valtion väliin tarvitaan uusi eurooppalaisen esimerkin mukainen vaaleilla valittu maakuntahallinto, joka saa rahoituksensa valtiolta. Tämän hallinnon alaisuuteen siirretään erikoissairaanhoito ja muutvastaavat erityistason palvelut, jotka nyt tuotetaan virkamiesten hallinnoimissa sekavissa kuntayhtymissä. Tätä ei pidä sekoittaa keskustan ja kokoomuksen esittämään maakuntamalliin, joka toteutuessaan lisää kustannuksia, heikentää demokratiaa ja vaarantaa terveyspalveluiden katkeamattomat hoitoketjut.


Vanhus- ja sosiaalipalvelut kuntoon


Emme hyväksy hallituksen suunnitelmaa, jossa vanhuspalvelut suunnataan pääosin kotihoidoksi. Maassa on kohtuullisen hyvä vanhuspalvelulaki, jonka suurin ongelma on se, ettei sitä noudateta.


Yhteiskunnan on turvattava ihmisarvoinen elämä myös heikoimmille jäsenilleen. Vanhuksille ja eläkeläisille on turvattava mahdollisuus toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan ja heille on kaikissa olosuhteissa taattava inhimillinen ja arvostava hoito. Kotihoidon resursseja pitää lisätä. Julkisia laitospaikkoja ja kunnallisia vanhainkoteja, joissa on riittävä ammatillinen henkilöstö, on tarjottava tarpeen mukaan. Myös ge-ropsykiatrian tarjonnan on vastattava tarvetta. Monia erilaisia palveluita tarvitseville on turvattava pääsy palveluneuvontaan.

Vanhustenhoito on puhuttanut esiintulleiden laiminlyöntien vuoksi. Yksityiset hoitolaitokset ovat voitontavoittelussaan unohtaneet inhimillisen kohtelun.


Vammaisten oikeudet on taattava: riittävä määrä avustajatunteja, oikeus päättää omasta asumisestaan ja mm. harrastuksistaan, sekä oikeudet julkisesti järjestettyihin taksikyyteihin. Itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava.


Taksikyytien, asumispalveluiden ja muiden vammaisille ja vanhuksille välttämättömien palveluiden kilpailuttaminen on lopetettava ja niistä on tehtävä maksuttomia. Mikäli vammainen ei halua itse toimia työnantajana, on oltava tarjolla kunnallinen avustajapalvelu. Tämä parantaa myös avustajien työoloja. Kela-kyytien toimivuus, kattavuus ja käytettävyys on taattava koko maassa. Kyytien maksullisuudesta on luovuttava.


Asunnottomille on tarjottava tukea ja apua myös kadulle. Raitistumista ei voida asettaa ehdoksi asunnon tai muiden palveluiden saamiselle. Suomen on jatkettava tehokkaan ”Asunto ensin”-mallin toteuttamista ja kehittämistä ja muun muassa taattava asunnottomille edulliset ja saavutettavat kodit. Kasvukeskusten on sitouduttava tuottamaan tarpeeksi edullisia vuokra- ja muita asuntoja.


Mielenterveys- ja päihdepalveluita tarvitseville ihmisille on taattava välitön hoitoon pääsy ja sellaiset hoitoketjut, joissa ihminen ei jää ilman tukea ja tarvitsemiaan palveluita, vaikka omat voimat eivät riitä näiden vaatimiseen, tai elämän hallinta esimerkiksi päihteettömyyden ylläpitämiseen.