Terveydenhoidon ammattilaiset vetoavat SOSTERIIN

Viisi terveydenhoidon ammattilaista, kaksi sairaanhoitajaa, kaksi lääkäriä ja yksi sosiaalityöntekijä ovat lähettäneet terveys- ja sosiaalilautakunnalle vetoomuksen. Vetoomuksessa osoitetaan riittävän varhaisen hoidon taloudellisuus. Samalla he varoittavat terveydenhoidon supistusten ja viivyttelyn vaaroista. Vetoomuksessa asetaan myös kyseenalaiseksi suunniteltujen leikkauspäätösten perusteena käytetyt mittarit.

Imatran kaupunki, joka päätti panostaa varhaiseen perusterveydenhoitoon huomasi varsin nopeasti sen tuovan säästöjä.
Vantaalaisten päätäjien kannattaisi pikinmiten tutustua Imatran esimerkkiin.

Panostamalla parempaan ja aikaisempaan perusterveydenhoitoon voitaisiin terveyskeskusten jonoja lyhentää.

Ohessa ammattilaisten vetoomus:
VANTAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN JOHDOLLE JA VASTUUSSA OLEVILLE PÄÄTTÄJILLE
Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisina haluamme kiinnittää huomiotanne vielä kerran seuraaviin huolestuttaviin asioihin:
TVO ohjelman puitteissa SOSTER -toimialalle asetetettu säästövaatimus ei perustu kestäviin laskelmiin. Säästötoimissa ei ole otettu huomioon alan ammattiosaamista eikä tieteellisiä tosiasioita. Alan ammattilaisina olemme tietoisia siitä, että sekä lyhyellä että pidemmällä aikaviiveellä näistä säästötoimenpiteistä vain aiheutuu suurempia kustannuksia. Ennaltaehkäisevät palvelut ja aikaisen hoidon tarjoaminen riittävän laadukkaasti ovat edellytykset tulevien säästöjen syntymiselle ja väestön terveydentilan kohentamiselle. Vain näitä tarjoamalla riittävän laadukkaasti voidaan taata kuntalaisille myös mahdollisuuksia vastuulliseen itsehoitoon. Siksi virheelliset päätökset on nyt rohkeasti kumottava. Haluamme huomauttaa myös, että ainakaan toistaiseksi säästötoimien perusteluksi ei ole esitetty vertailevaa tietoa asiakkaisiin/ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista (IVA) .
Toiminnan tehokkuuden arvioinnissa on käytetty alalle sopimattomia mittareita. Tuloksellisuutta ei voida terveyden- ja sosiaalihuollon alalla mitata suoritteilla tai käyntifrekvensseillä. Suunitelma vastaanottoaikojen lyhentämiseksi on omiaan huonontamaan vaikuttavuutta entuudestaan. Tuloksia ei terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa voida mitata käyntimäärinä, vaan todellinen tulos on hyvinvoiva potilas, jonka terveyspalvelujen käyttötarve on pikemmin vähentynyt. On ehdottomasti luotettava vastaanottavien lääkärien ja hoitajien ammattitaitoon määrittää kunkin potilaan tarvitsemat tutkimukset sekä vastaanottoajan pituus.
Olemme myös kiinnittäneet huomiota mainintaan lääkäreiden lähetteiden seuraamisesta ja haluamme varmistaa, ettei näillä toimenpiteillä olla luomassa toimintaympäristöä, joka estää lääkäriä toimimasta ammattitaitonsa mukaisesti. Viivästynyt diagnosointi ja hoito tulee inhimillisten kärsimysten lisäksi kunnalle todella kalliiksi, lisäten siis myös erikoissairaanhoidon kustannuksia.
Haluamme kiinnittää huomioitanne siihen, että kestävän talouden ja kasvun edellytyksistä inhimillinen pääoma on avainasemassa. Vantaan velan vähentämiseksi meidän on nyt investoitava henkilöpääomaan ja kuntalaisten hyvinvointiin. Vain näin voimme vähentää julkisten palvelujen tarvetta ja kustannuksia, sekä nostaa tuottavuutta ja verotulojen kertymää.

Laila Jouhki, sosiaalityöntekijä
Ros-Britt Kangas, HuK, erikoissairaanhoitaja
Pirjo Kovanen, erikoissairaanhoitaja
Marja Salonius, työterveyshuollon erikoislääkäri
Tiina Tuomela, LKT, lastentautien erikoislääkäri

Vastaa